Mobile: 008613977503247
Web: www.watermeter.hk
E-mail: info@watermeter.hk info2@watermeter.hk
Address: 75 Maochang,Xiadu,Shangdu Town,Pingnan Guigang Guangxi 537300,China